Europos Komisijos ir Europos mokslinių tyrimų reikalavimai atvirosios prieigos iniciatyvų plėtrai

Europos Komisija (EK) ir Europos mokslinių tyrimų taryba (EMT), finansuodama mokslinius tyrimus, kelia atitinkamus reikalavimus paramos gavėjams dėl mokslinių tyrimų rezultatų publikacijų ir tyrimų duomenų prieigos. Šios finansuojančios institucijos yra paskelbusios atvirosios prieigos rekomendacijas, pagal kurias visos publikacijos, parengtos vykdant mokslinius tyrimus, finansuojamus pagal 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės veiklos programos (7 BP), turi būti įkeliamos į atvirosios prieigos talpyklas tuoj pat po jų skelbimo ir atveriamos atvirajai prieigai per 6-12 mėn.

Europos mokslinių tyrimų taryba (angl. ERC – European Research Council) skiria daug dėmesio ir deda pastangas, kad jos lėšomis finansuojami moksliniai tyrimai būtų prieinami viso pasaulio mokslininkams, todėl 2006 m. gruodžio mėn. paskelbė pareiškimą dėl atvirosios prieigos. 2007 m. gruodžio mėn. EMT parengė ir paskelbė Atvirosios prieigos rekomendacijas. 2012 m. birželio mėn. paskelbtos atnaujintos rekomendacijos dėl atvirosios prieigos prie EMT finansuojamų tyrimų rezultatų . Rekomendacijose nurodoma, kad EMT reikalauja jų remiamų tyrimų straipsnius ir monografijas skelbti kaip galima greičiau arba ne vėliau kaip per 6 mėn. Publikacijas rekomenduoja įkelti į temines talpyklas, o jeigu tokios galimybės nėra – į institucines talpyklas arba asmeninį tinklalapį. Pirminiai ir susiję tyrimų duomenys įkeliami į atitinkamas duomenų bazes iš karto arba ne vėliau kaip per 6 mėn. Atvirosios prieigos leidybos išlaidos yra tinkamomis paramos lėšos ir gali būti dengiamos iš paramos lėšų. Gamtos mokslų atstovams mokslo publikacijas rekomenduojama įkelti į UK PubMed Central (nuo 2012 lapkričio 1 d. Europe PMC), fizinių ir technologijos mokslų – į ArXiv. EMT mokslo taryba svarsto dėl socialinių ir humanitarinių mokslų atvirosios prieigos struktūros ir pateiks rekomendacijas vėliau.

Siekiant paskatinti atvirosios prieigos procesus Europos Sąjungos valstybėse, 2008 m. rugpjūčio mėn. pradėtas vykdyti 7 BP Atvirosios prieigos bandomasis projektas, kuris bus tęsiamas iki 7 BP pabaigos (2013 m.). Projektas apima 7 temines mokslo sritis: energetiką, aplinką (įskaitant klimato kaitą), sveikatą, informacines ir ryšių technologijas (kognityvinės sistemos, sąveika, robotų technika), mokslinių tyrimų infrastruktūrą (el. infrastruktūra), mokslą visuomenėje, socialinius, ekonomikos ir humanitarinius mokslus. Keliamas reikalavimas, kad paramos gavėjas privalo įkelti savo publikacijas ar galutinius rankraščių variantus į atitinkamą institucinę ar teminę talpyklą bei dėti visas pastangas, kad šie straipsniai būtų laisvai prieinami po 6 ar 12 mėnesių nuo jų paskelbimo datos (6 mėnesiai taikomi energetikos, aplinkos, sveikatos, informacinės ir ryšių technologijų, mokslinių tyrimų infrastruktūros sritims, 12 mėnesių – mokslo visuomenėje, socialinių, ekonomikos ir humanitarinių mokslų sritims). Tokie reikalavimai taikomi visiems paramos gavėjams, kurių sutartys pasirašytos po 2008 m. rugpjūčio 20 d..

Mokslo publikacijų autoriai, norintys atitikti Europos Komisijos ir Europos mokslinių tyrimų tarybos paramos sąlygų reikalavimus, parengę ir pateikę straipsnius pasirinktam žurnalui bei gavę patvirtinimą dėl straipsnio publikavimo, galutinį recenzuoto rankraščio variantą turi įkelti į institucinę arba teminę talpyklą. Autoriai taip pat privalo patikrinti autorių teisių sąlygas su leidėju pasirašytoje sutartyje arba duomenų bazėje SHERPA/RoMEO. Jeigu leidėjas neleidžia mokslo publikaciją įkelti į atvirosios prieigos talpyklas, autorius turėtų kreiptis į leidėją prašydamas pasirašyti leidybos sutarties priedą. Tokios sutarties tipiniai pavyzdžiai pateikti Europos Komisijos svetainėje visomis Europos Sąjungos šalių kalbomis.

EK ir EMT priimtuose dokumentuose pateikti reikalavimai atverti ne tik mokslines publikacijas, bet ir mokslinių tyrimų duomenis. Šiuos reikalavimus įvykdyti padeda projektų OpenAIRE ir OpenAIREplus sukurta infrastruktūra.